Super Smash Bros.

Shuton

Name

Shuto Moriya

Current Team

Jun 2019 - present