League of Legends

wei

Name

Role

Yan Yang-Wei

Jungle