League of Legends

xiaosheng

Name

Role

Dai Li-Sheng

Bot