League of Legends

Kore

Name

Role

Yi-Di Qiao

Bot