League of Legends

Bruce

Name

Role

Chih-Chun Chiu

Bot