League of Legends

Jzr

Name

Role

Jiang Zheng-Rong

Jungle