League of Legends

Light

Name

Role

Guang-Yu Wang

Bot