League of Legends

Lwx

Name

Role

Wei-Xiang Lin

Bot