League of Legends

Jiekou

Name

Role

Zi-Xiang Hu

Jungle