League of Legends

RD

Name

Role

Teng-li Liang

Bot